Internacki Turniej Tenisa Stołowego

W środę, 3 kwietnia, odbył się Internacki Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięli udział chętni wychowankowie. Losowanie wyłoniło rywali; zawodnik wygrywający dwa sety przechodził do finału.

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINKU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Podstawa prawna.

 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)
 • Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457)
 • Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
 • Regulamin Internatu Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku

I. Zasady rekrutacji

 1. O przyjęcie do internatu ubiegają się rodzice/ opiekunowie prawni ucznia.
 2. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół nr 1   im. KEN w Szczecinku.
 3. W przypadku wolnych miejsc, do internatu mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które nie posiadają własnych internatów, burs itp.
 4. Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają mieszkańcy internatu, którzy nadal odpowiadają ustalonym kryteriom i w określonym terminie (najpóźniej do końca kwietnia) dostarczyli deklarację pobytu na następny rok szkolny.
 5. Mieszkańcy internatu, którzy nie złożyli w terminie deklaracji pobytu na następny rok szkolny tracą prawo do mieszkania w internacie.

II. Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 2. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w każdym roku szkolnym i wyznacza przewodniczącego komisji – w przypadku internatu jest nim kierownik internatu.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

III. Dokumenty składane przez kandydata.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie złożonych podań         o przyjęcie do internatu.
 2. Do podania dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji.
 3. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie w/w kryteriów, nie będą one brane pod uwagę.
 4. Dokumenty, które należy złożyć, po ogłoszeniu wyników rekrutacji, kiedy dziecko zostanie przyjęte do internatu:
 • deklaracja pobytu – stanowiąca oświadczenie woli potwierdzające chęć zamieszkania w internacie,
 • oświadczenia rodziców dotyczące pobytu dziecka w internacie,
 • zgoda na pozyskiwanie informacji o wynikach w nauce,
 • zgoda na pozyskiwanie informacji o stanie zdrowia,
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku,
 • skierowanie do internatu – nie dotyczy uczniów ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku
 1. Druki wszystkich w/w dokumentów dostępne są w internacie oraz na stronie internetowej szkoły zs1ken.pl

IV.Terminy składania dokumentów.

 1. Składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do internatu: 9 maja – 5 lipca 2019 r. (do godz. 15.00)
 2. Weryfikacja dokumentów: 8 – 12 lipca 2019 r.
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 12 lipca 2019 r. godz. 12:00
 4. Składanie pozostałych dokumentów, wymaganych od osób, które zostały przyjęte do internatu: do 29 sierpnia 2019 r. (do godz. 15.00)

V. Kryteria przyjmowania kandydatów.

 1. W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba wolnych miejsc, stosuje się odpowiednio kryteria rekrutacyjne:
Lp. Kryterium Liczba punktów
1 Uczeń ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku 3
2 Szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał nie posiada własnego internatu/ bursy 2
3 Trudności z dojazdem ucznia do szkoły (odległość szkoły od miejsca zamieszkania lub/ i brak środków komunikacji publicznej) 2
4 Wielodzietność rodziny ucznia 1
5 Samotne wychowywanie ucznia przez matkę lub ojca (jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający) 1
6 Niepełnosprawność ucznia

(jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający)

1
7 Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców ucznia

(jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający)

1
8 Niepełnosprawność rodzeństwa ucznia

(jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający)

1
9 Objęcie ucznia pieczą zastępczą

(jeżeli kryterium ma być brane pod uwagę do podania należy dołączyć dokument potwierdzający)

1
10 Rodzeństwo ucznia mieszka w tym samym internacie 1

 

 1. Po wyczerpaniu w/w kryteriów, o przyjęciu do internatu decyduje data złożenia podania lub szczególna sytuacja losowa (np. pożar domu, śmierć rodzica).

VI. Wyniki rekrutacji.

Listy osób przyjętych i osób nieprzyjętych do internatu wywieszone będą w gablocie znajdującej się w holu na parterze internatu.

VII. Procedura odwoławcza.

 1. Rodzic/ opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 2. Odwołanie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
 3. Dyrektor odpowiada na pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
 4. Decyzja Dyrektora jest decyzją ostateczną.

Harmonogram rekrutacji do internatu

w roku szkolnym 2019/2020:

DATA

CZYNNOŚCI

9 maja – 5 lipca 2019 r. (do godz. 15.00) Składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do internatu.

Wykaz wymaganych dokumentów określa Regulamin rekrutacji do internatu.

8 – 12 lipca 2019 r. Weryfikacja złożonych dokumentów.
12 lipca 2019 r. godz. 12:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji.
do 29 sierpnia 2019 r. (do godz. 15.00) Składanie pozostałych dokumentów, wymaganych od osób, które zostały przyjęte do internatu.

Wykaz wymaganych dokumentów określa Regulamin rekrutacji do internatu.