HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI

 Harmonogram rekrutacji

w II Liceum Ogólnokształcącym
i Techniku Zawodowym nr 1
w Szczecinku na rok szkolny 2019/20

 

DATA

CZYNNOŚCI

od  09 maja 2019r. (czwartek)
do 18 czerwca 2019r. (wtorek)
do godz. 15.00
Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej.
Od 14 czerwca (piątek)
do 18 czerwca (wtorek) 2019r
do godz. 15.00 
Możliwość dokonania zmian wybranych szkół.
Od 21 czerwca (piątek)
do 25 czerwca (wtorek) 2019r
do godz. 15.00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej  oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
do 28 czerwca (piątek) 2019r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej / szkoły ponadpodstawowej.
 05 lipca 2019r. (piątek)

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Do 08 lipca 2019r. (poniedziałek) Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
do 10 lipca 2019 r. (środa)

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego; w przypadku technikum także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Dnia 12 lipca 2019 r. (piątek)

 do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
15 lipca 2019r. (poniedziałek) Poinformowanie przez dyrektora szkoły Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.