Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.Celem projektu jest lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego i podniesienie jakości kształcenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez wsparcie czterech zespołów szkół kształcenia zawodowego z terenu powiatu szczecineckiego

Projekt zakłada realizację:

  1. Programu praktyk zawodowych dla uczniów
  2. Kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje – kurs prawa jazdy kat. B, kurs ECDL, certyfikowane kursy zawodowe
  3. Doradztwa zawodowego
  4. Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych – studia podyplomowe, szkolenia
  5. Nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi
  6. Wyjazdów zawodoznawczych/studyjnych do przedsiębiorców, pracodawców/udział w imprezach branżowych, targach tematycznych

Szkolnym koordynatorem projektu jest Dżulia Radułow