1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest:
  • na etapie rekrutacjizłożenie podania o przyjęcie do internatu w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji, będącym załącznikiem do Regulaminu rekrutacji do internatu (dokumenty dostępne na stronie internetowej szkoły: zs1ken.pl w zakładce INTERNAT → Rekrutacja)
  • po ogłoszeniu wyników rekrutacji złożenie pozostałych dokumentów:
   1. deklaracja pobytu – stanowiąca oświadczenie woli potwierdzające chęć zamieszkania w internacie
   2. komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców / opiekunów dotyczących pobytu w internacie
   3. skierowanie do internatunie dotyczy kandydatów na uczniów i uczniów ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku
 2. Przyjeżdżając do internatu wychowanek powinien posiadać:
  • własną pościel (poszwa na kołdrę, poszewka na poduszkę i prześcieradło),
  • kapcie/ klapki pod prysznic,
  • ręczniki i przybory toaletowe,
  • komplet naczyń stołowych (talerzyk, kubek, sztućce) do użytku w pokojach – obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki!
 3. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:
  • opłata za zakwaterowanie – jej wysokość jest stała na każdy miesiąc
  • opłata za wyżywienie – jej wysokość jest zmienna i oblicza się ją mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.
   (Aktualne informacje dotyczące wysokości obowiązujących opłat dostępne są na stronie internatowej szkoły zs1ken.pl w zakładce INTERNAT → Płatności)
 4. Warunkiem mieszkania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat. Płatności dokonuje się z góry do 10 każdego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach termin płatności może być przesunięty. Warunkiem przesunięcia terminu płatności jest złożenie pisemnego podania do kierownika internatu z prośbą o przesunięcie terminu płatności.
  Wpłat dokonuje się przelewem na konto: 05 85661042 0501 1261 2004 0003, w tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko wychowanka,
  • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.
 5. Na początku miesiąca każdy wychowanek zobowiązany jest do odebrania w biurze administracji internatu kartek abonamentowych na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane są posiłki w stołówce internatu (śniadania i kolacje w formie „szwedzkiego stołu” oraz dwudaniowe obiady) oraz dokonywane są odliczenia za dni nieobecności. Nieodebranie kartek nie powoduje odliczenia opłaty za wyżywienie za ten czas. Odliczenia dokonywane są wg zasad opisanych w pkt. 6.
  Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.
 6. Dokonywanie odliczeń kartek żywieniowych odbywa się wg następujących zasad:
  • kartki abonamentowe za dzień/ dni nieobecności należy zdać wychowawcy dzień wcześniej do godz.12.00,
   • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność
    w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie, a kartki abonamentowe za nieobecne dni zdać
    niezwłocznie po przyjeździe do internatu. Zgłoszenie nieobecności dziecka w niedzielę lub w piątek po godz. 12.00 skutkuje tym, że nieobecność w poniedziałek nie zostanie odliczona,
  • ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.
 7. Nauka własna w internacie jest obowiązkowa i trwa od godz. 16.30 do godz. 17.45.
 8. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców / opiekunów.
 9. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: farelki, tostery, itp. Z tosterów, opiekaczy itp. można korzystać wyłącznie w wyznaczonych do tego pomieszczeniach.
 10. W internacie obowiązuje ustalony porządek dnia oraz procedury postępowania w określonych sytuacjach, a szczegółowe funkcjonowanie internatu określa Rozdział III Statutu LO w ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku (dostępny na stronie: zs1ken.pl w zakładce INTERNAT → Statut)
 11. Za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w internacie grozi czasowe zawieszenie w prawach wychowanka lub skreślenie z listy mieszkańców internatu.