OPŁATY ZA POBYT W INTERNACIE:
(obowiązują od 01.01.2024 r.)

  • ZAKWATEROWANIE – 100 zł miesięcznie
  • WYŻYWIENIE – 14 zł (dzienna stawka żywieniowa)
    Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Miesięczna opłata za pobyt w internacie jest sumą opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.

Płatności dokonuje się z góry do 10 każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto: 05 85661042 0501 1261 2004 0003, w tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • miesiąc, za jaki dokonuje się wpłaty