Zadania wykonywane w Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku w ramach projektu „Dobry klimat dla zawodowców” – wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego.Opis projektu: Projekt zakłada wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest samorząd Powiatu Szczecineckiego i obszaru KS po przez lepsze dostosowanie form, metod, i warunków jego prowadzenia do wymogów gospodarki i rynku pracy w następującym zakresie:

 • Realizacje programu praktyk zawodowych (staży) dla uczniów
 • Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • Realizacje dodatkowych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów
 • Nawiązanie szerszej współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami oraz szkołami wyższymi
 • Wyjazdów zawodoznawczych/studyjnych, nowe innowacyjne metody nauczania
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego

Grupa docelowa projektu: uczniowie z kierunków Technik Ekonomista, Technik Informatyk, Technik Organizacji Reklamy.

Termin realizacji projektu: 11.2017-12.2020

 1. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu w wymiarze 2h lekcyjnych przypadających na jednego uczestnika projektu
 2. Uczestnictwo w stażu w wymiarze 150h przypadających na jednego uczestnika projektu
  • staż będzie się odbywać na podstawie umów zawartych z wybranymi przez uczniów pracodawcami
  • realizacja stażu odbywa się na podstawie Programu Stażu dla wybranego profilu kształcenia
  • uczniowie otrzymają wynagrodzenie za zrealizowany staż w wysokości 1.850,00
 3. Uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat.B – dotyczy 13 osób
  • kursem objęte zostaną osoby które ukończyły 18 rok życia
  • liczba godzin szkolenia:
   • 30h – szkolenie teoretyczne
   • 30h – szkolenie praktyczne
  • w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: badania lekarskie, przygotowanie kursu, materiały szkoleniowe, pierwsze podejście do egzaminu państwowego.
 4. Uczestnictwo w kursie ECDL
  • dotyczy 161 osób
  • kurs składa się z 4 modułów:
   • B1- podstawy pracy z komputerem
   • B2- podstawy pracy w sieci
   • B3- przetwarzane tekstów
   • B4- arkusze kalkulacyjne.
  • liczba godzin zajęć16-24h lekcyjnych / moduł
  • kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
 5. Uczestnictwo w studiach podyplomowych
  • dotyczy 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych:
   • aplikacje internetowe i mobilne.
   • bezpieczeństwo systemów informatycznych.
  • w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: czesne, zakwaterowanie, wyżywienie, koszty dojazdu.
 6. Odbiór i oznakowanie zakupionego wyposażenia pracowni:
  • pracownia techniki biurowej
  • pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych
  • pracownia urządzeń techniki komputerowej
  • pracownia aplikacji internetowych
  • pracownia multimedialna

Opracowanie na podstawie Wniosku zawartego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Asystentem Koordynatora Projektu z ramienia szkoły jest Dżulia Radułow.